เว็บไซต์

ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาไทย

ดำเนินการแล้ว 68.46 %

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ดำเนินการแล้ว 49.10 %

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

นักวิจัย

นักวิจัยลงทะเบียนบน Google Schorlar

ดำเนินการแล้ว 100.00 %

ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

ความคืบหน้าในการจัดทำเว็บไซต์

RMUTI Webomatrics Ranking

กราฟแสดงการจัดอันดับในระดับต่างๆ ( อันดับยิ่งน้อยยิ่งดี)


กราฟแสดงอันดับในแต่ละตัวชี้วัด ( อันดับยิ่งน้อยยิ่งดี)

ปี 2021 เป็นต้นไป คะแนน Presence จะไม่นำมาคิดคะแนน